Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Alimentai

ALIMENTAI

Sužinokite daugiau: Alimentai internetu | Nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas | Nepilnamečio vaiko išlaikymo padidinimas | Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas | Tėvystės nustatymas (nuginčijimas)

Nepilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas ir galimas alimentų dydis

Tėvų teisių bei pareigų išlaikyti vaikus imperatyvumo principas reiškia, jog šios tėvų teisės ir pareigos yra asmeninio pobūdžio ir jų įgyvendinimas negali būti perleistas kitiems asmenims. Tėvai negali susitarti dėl šios teisės atsisakymo. Bet LR civilinio kodekso nuostatos leidžia tėvams susitarti dėl išlaikymo tvarkos ir formos, t. y. kaip vaiko išlaikymas bus įgyvendintas, kokiu būdu kiekvienas iš tėvų prisidės prie vaiko išlaikymo.

Vaikų išlaikymo dydis yra nulemtas išlaikymo instituto paskirties – sudaryti vaikams tokias gyvenimo sąlygas, kokių reikia jų visapusiškam ir harmoningam vystymuisi. Todėl išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai.

Taigi teismas, spręsdamas klausimą dėl vaikų išlaikymo dydžio, turi nustatyti šiuos teisiškai reikšmingus faktus: abiejų tėvų turtinę padėtį ir konkretaus vaiko poreikius. Į poreikius būtinoms vaiko vystymosi sąlygoms sudaryti įeina poreikiai maistui, aprangai, būstui, sveikatai, mokslui, poilsiui, laisvalaikiui, kultūriniam ir kitokiam ugdymui. Vaiko poreikius lemia jo gabumai, polinkiai, sveikatos būklė (pvz., sergančio vaiko didesnį išlaikymą lemia medikamentų, geresnio maitinimo poreikis ir pan.).

Išlaikymo dydį taip pat lemia tėvų turtinė padėtis. Jei tėvo (motinos) turtinė padėtis leidžia, vaikui galima priteisti gerokai didesnį išlaikymą. Ir atvirkščiai, jei tėvo (motinos) turtinė padėtis sunki, išlaikymo dydis gali būti mažinamas. Tačiau sunki vaiko tėvų turtinė padėtis nėra pagrindas juos visiškai atleisti nuo išlaikymo prievolės.

Tėvams nesusitarus geruoju, paprastai priteisiamas išlaikymas vaikui yra 50 procentų minimalaus mėnesinio atlyginimo. Tačiau ši išlaikymo suma gali svyruoti, atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes.

Daugiau apie nepilnamečio vaiko alimentų priteisimą

Pradėkite procesą užpildydami nepilnamečio vaiko alimentų priteisimo anketą

Pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimas ir galimas pilnamečio alimentų dydis

Pagal LR civilinio kodekso nuostatas tėvai, turintys galimybę, privalo išlaikyti savo vaikus, sulaukusius pilnametystės, kurie mokosi pagal vidurinio ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą pirmajai kvalifikacijai įgyti arba studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra ne vyresni negu 24 metų ir kuriems būtina materialinė parama, atsižvelgiant į vaikų, sulaukusių pilnametystės, turtinę padėtį, gaunamas pajamas, galimybę patiems gauti pajamų ir kitas svarbias aplinkybes. Tačiau tėvai neprivalo išlaikyti vaikų, sulaukusių pilnametystės, kurie siekia ne pirmojo aukštojo išsilavinimo ar profesinės kvalifikacijos. Jeigu pilnamečio vaiko tėvai ar vienas iš jų nevykdo pareigos materialiai išlaikyti savo vaiką, toks vaikas turi teisę kreiptis į teismą dėl išlaikymo priteisimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad besimokančio ar studijuojančio pilnamečio vaiko išlaikymas, kuriuo užtikrinamos būtinos sąlygos išsilavinimui įgyti, negali būti suprastas siaurai, tik kaip garantijų pažangumui pasiekti suteikimas. Toks išlaikymas apima platų būtinų sąlygų išsilavinimui gauti spektrą. Šis, kaip ir kiti kriterijai, yra vertinamojo pobūdžio teisinės kategorijos, kurių turinį lemia konkretūs teisiškai reikšmingi faktai.

Sprendžiant klausimą dėl išlaikymo pilnamečiui vaikui priteisimo, atsižvelgtina į kriterijus, apibūdinančius paramos pilnamečiui būtinumą bei tėvų galimybes ją teikti. Pirmajai kriterijų grupei priskirtina: sunki vaiko turtinė padėtis; visų protingų galimybių pačiam pasirūpinti reikalingomis lėšomis išnaudojimas (tame tarpe ir valstybės remiamų paskolų gavimo galimybės išnaudojimas); sąžiningas pareigos mokytis vykdymas. Antrajai kriterijų grupei priskirtini faktoriai, pagal kuriuos nustatoma tėvų padėtis: vertinama, ar tėvai turi galimybių išlaikymui teikti, ar dėl priteisto išlaikymo nebus iš esmės pabloginta tėvų ir jų šeimos narių turtinė padėtis, ar patiems tėvams nereikalinga parama, globa ir pan.

Nagrinėjant tokias bylas būtina nustatyti ir paramos prašančio asmens poreikius: ar jis turi mokėti ir už studijas, ar parama jam reikalinga tik gyvenimo išlaidoms, kurioms, be įprastų maisto, aprangos, higienos reikmenų įsigijimo ir kitokių būtinųjų išlaidų, priskirtinos ir būsto nuomos bei išlaikymo, vykimo iki studijų vietos išlaidos, mokslo priemonių įsigijimui reikalingos lėšos ir pan. Be to, turi būti įvertinamas pilnamečio turtas, visų rūšių pajamos (darbo užmokestis, pašalpos, pensijos, autorinis atlyginimas, stipendija ir kt.), protingų galimybių jas gauti išnaudojimas.

Daugiau apie pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimą

Pradėkite procesą užpildydami pilnamečio vaiko išlaikymo priteisimo anketą

Alimentų padidinimas – nepilnamečio vaiko išlaikymo dydžio ir formos peržiūrėjimas

Išlaikymo dydžio ir formos peržiūrėjimas galimas ir iš esmės pasikeitus nepilnamečių vaikų poreikiams. Augant vaikui didėja ir jo poreikiai. Todėl, atsiradus papildomoms vaiko priežiūros išlaidoms (vaiko rūbams, skiepams, būreliams, padidėjus minimalios mėnesinės algos dydžiui ir kt.), vaiko motina turi teisę kreiptis į teismą bei prašyti padidinti vaikui priteisto mėnesinio išlaikymo dydį. Be to, konkretus išlaikymo dydis nėra nustatomas visam laikui, todėl šiandienio išlaikymo dydis po kelių metų gali nebebūti adekvatus, vertinant pasikeitusias aplinkybes. Pagerėjus šalies turtinei padėčiai, jeigu dėl didesnio dydžio nesutariama gražiuoju – reikia kreiptis į teismą dėl išlaikymo dydžio padidinimo.

Išlaikymo dydis nustatomas atsižvelgiant į tėvo turtinę padėtį – jis gali būti bedarbis, bet turėti daug turto. Tokiu atveju išlaikymą galima priteisti ne tik pinigais, bet ir turtu (žeme, butu, namu ar jo dalimi).

Daugiau apie nepilnamečio vaiko alimentų padidinimą

Pradėkite procesą užpildydami nepilnamečio vaiko alimentų padidinimo anketą

Laikinas vaiko išlaikymas ir kitos teisinės priemonės

Viena iš laikinųjų apsaugos priemonių formų – laikino materialinio išlaikymo vaikui priteisimas. Ši priemonė taikoma iki galutinio teismo sprendimo priėmimo byloje. Šios konkrečios laikinosios apsaugos priemonės tikslas yra užtikrinti, kad būtinos vaikui vystytis sąlygos ir bent minimalūs vaiko poreikiai būtų užtikrinti ir patenkinti visos bylos nagrinėjimo teisme laikotarpiu, kuris atskirais atvejais gali užtrukti.

Be laikino išlaikymo, taip pat yra galimybė:

  • įpareigoti vieną sutuoktinį gyventi skyrium;
  • nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą su vienu iš tėvų;
  • įpareigoti vieną sutuoktinį netrukdyti kitam sutuoktiniui naudotis tam tikru turtu;
  • areštuoti turtą, kol bus išspręstas jo priklausomybės nuosavybės teise vienam sutuoktiniui klausimas, taip pat siekiant užtikrinti išlaikymo mokėjimą;
  • uždrausti vienam sutuoktiniui matytis su nepilnamečiais vaikais ar lankytis tam tikrose vietose ir kt.

Alimentų įsiskolinimo priteisimas ir išieškojimas

Teisė reikalauti išlaikymo atsiranda tada, kai vaiko tėvas ar motina nebevykdo savo pareigos materialiai išlaikyti nepilnamečius vaikus. Už laikotarpį nuo išlaikymo neteikimo pradžios iki ieškinio pareiškimo dienos priteisiamas įsiskolinimas. Teismas negali priteisti įsiskolinimo daugiau nei už paskutinius trejus metus, skaičiuojant nuo dienos, kai pareikštas reikalavimas priteisti išlaikymą.

Išlaikymo įsiskolinimas gali būti priteisiamas skirtingomis formomis, t. y. konkrečia pinigų suma ar priteisiant vaikui tam tikrą turtą. Kokia forma bus priteistas išlaikymo įsiskolinimas, priklauso nuo ieškovo pasirinkimo, tačiau įstatymai leidžia teismui nustatyti ir kitokią formą nei prašo ieškovas, jeigu tai labiau atitinka vaiko interesus.

Kaip minėta, įstatymai riboja vaikų išlaikymo įsiskolinimo terminą, kuris negali būti didesnis nei trys metai. Tai reiškia, kad jeigu nesikreipsite į teismą dėl vaiko išlaikymo priteisimo ilgą laiką, tuomet išieškojimas bus galimas tik už paskutinius tris metus. Todėl svarbu, kuo anksčiau kreiptis į teismą dėl vaiko išlaikymo ir įsiskolinimo priteisimo.

Alimentų išieškojimas užsienyje. Kaip prisiteisti alimentus, jei tėvas gyvena užsienyje?

Vis aktualesnis tampa priteistų skolų ar alimentų išieškojimas iš skolininkų, kurie išvyko į užsienį, ten gyvena ir (ar) dirba. Jeigu jūs turite įsiteisėjusį Lietuvos teismo sprendimą, kuriuo jums priteista skola ar išlaikymas, šis skolos ar alimentų išieškojimas gali būti vykdomas ir už Lietuvos teritorijos ribų. Kad Lietuvos teismo sprendimas (alimentų išieškojimas) būtų pradėtas vykdyti kitos valstybės (kurioje gyvena atsakovas, arba kurioje jis gauna pajamas ar turi turto) teritorijoje, būtina viena iš šių procedūrų:

  • Lietuvos teismo sprendimo pripažinimas ir leidimas jį vykdyti (alimentų išieškojimas) užsienio valstybės teritorijoje, arba
  • Lietuvos teismo sprendimo pateikimas vykdymui (alimentų išieškojimas) į kitą valstybę (jeigu tam yra atitinkamos sąlygos).

Išlaikymo išieškojimą iš Europos valstybėse esančių skolininkų palengvina 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje nustatytoms funkcijoms vykdyti; 2007 m. lapkričio 23 d. Hagos konvencija dėl tarptautinio vaikų ir kitokių šeimos išlaikymo išmokų išieškojimo; kiti Europos Sąjungos teisės aktai, tarptautinės daugiašalės sutartys (konvencijos) ir tarptautinės dvišalės sutartys.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam išlaikymo išieškojimui, vykdant teismų sprendimus ar susitarimus dėl išlaikymo pareigų, renkant ir perduodant su jų vykdymu susijusią informaciją bei reikiamus dokumentus, taip pat siekiant nustatyti tam tikrus skolininko duomenis (jo buvimo, darbo vietą ir pan.), minėtas Reglamentas numato aktyvų visų valstybių, kurioms taikomas šis Reglamentas, paskirtų centrinių institucijų bendradarbiavimą.

Lietuvoje centrine institucija Reglamente nustatytoms funkcijoms atlikti yra Vilniaus valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba. Kai pareiškėjų prašymai yra susiję su jaunesnių nei 21 metų asmenų išlaikymo prievolėmis, atsirandančiomis dėl tėvų ir vaikų santykių, centrinės institucijos funkcijas atlieka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius (nuo 2018 m. sausio 1 d.).

Alimentų mokėjimą garantuoja valstybė (valstybės garantuojami alimentai)

Jeigu priteisto vaiko išlaikymo (alimentų) nemokės vienas iš tėvų, jums mokės valstybė.

Iki šiol šias išmokas skyrė ir mokėjo Vaikų išlaikymo fondo administracija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Nuo 2018 m. sausio 1 d. vaiko išlaikymo išmokas skiria, moka ir išmokėtas sumas iš skolininkų išieško Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (Sodra).

Vaiko išlaikymo išmoka mokama iš valstybės lėšų, kai vaikas negauna viso arba dalies išlaikymo, priteisto vienam iš tėvų arba abiem tėvams. Dėl šių išmokų gali kreiptis vienas iš tėvų, su kuriuo teismo sprendimu ar tėvų susitarimu gyvena vaikas, arba vaiko globėjas (rūpintojas).

Dėl vaiko išlaikymo išmokos skyrimo galima kreiptis, kai vaikas ilgiau kaip mėnesį negauna viso ar gauna tik dalį teismo sprendimu arba teismo patvirtinta vaiko (vaikų) išlaikymo sutartimi nustatyto išlaikymo.

Kreipiantis dėl išmokos būtina pateikti prašymą skirti išmoką ir teismo sprendimą arba teismo patvirtintą vaiko išlaikymo sutartį, kuriuose nustatytas vaiko išlaikymo lėšų dydis. Jeigu dėl išmokos kreipiasi vaiko globėjas (rūpintojas) – taip pat reikia pateikti teismo sprendimą dėl pareiškėjo paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju) arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymą ar mero sprendimą dėl pareiškėjo paskyrimo vaiko globėju (rūpintoju).

Todėl į teismą dėl vaiko išlaikymo priteisimo būtina kreiptis kuo anksčiau, norint turėti pastovias pajamas savo vaikams.

Jeigu turite klausimų, galite susisiekti nurodytais kontaktais.