Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Sutuoktinių turto dalybos

SUTUOKTINIŲ TURTO DALYBOS

Skyrybos ir turto dalybos internetu kaina nuo 100 eurų – tik su skyrybų advokatais ir be jokių tarpininkų

Nešvaistykite savo laiko ir pinigų veltui, nes pigios ir greitos skyrybos ir turto dalybos internetu įmanomos tik tiesiogiai su skyrybų advokatais ir be jokių tarpininkų. Visi be išimčių skyrybų paslaugas siūlantys eiliniai teisininkai ar įmonės kreipiasi pagalbos į advokatus (su arba be kliento žinios), kadangi neturi įgaliojimų ir kompetencijos profesionaliai be trūkumų paruošti skyrybų dokumentų ir sutvarkyti procesinių formalumų, įskaitant kai vyksta skyrybos bendru sutarimu. Todėl rinkitės profesionalias kvalifikuotų skyrybų advokatų teisines paslaugas, kartu išvengdami bet kokių paslėptų sąlygų ir papildomų tarpininkavimo išlaidų.

SKYRYBOS IR TURTO DALYBOS – spauskite ir sužinokite tikslią skyrybų kainą

Tik su skyrybų advokatais inicijuojant procesą nuotoliniu būdu (internetu) galite sutaupyti ketvirtadalį (25 procentus) teismo žyminio mokesčio ir prisiteisti patirtas išlaidas.

Sutuoktinių turto dalybos – ką reikia žinoti?

Nagrinėjant santuokos nutraukimo bylas ypač svarbus klausimas, kurį turi išspręsti teismas yra santuokinių turto padalijimas. Dalinant bendra nuosavybe sutuoktiniams priklausantį turtą remiamasi teismuose nusistovėjusia praktika – lygių dalių principu. Šis principas reiškia, kad, neatsižvelgiant į tai, kokiomis dalimis kiekvienas iš sutuoktinių prisidėjo prie bendro turto įsigijimo, bendra sutuoktiniams priklausanti nuosavybė dalinama į lygias dalis. Stengiamasi turtą padalinti taip, kad kiekvienam sutuoktiniui tenkančios turto dalys būtų daugiau mažiau panašios. Turto padalijimo būdai gali būti labai įvairūs. Galima tiesiog viską pasidalinti per pusę, tačiau tai ne visuomet yra patogu. Kartais daug patogiau įvertinti turimo turto vertes ir pasidalinti turtą, neliekant jo bendrasavininkiais, kad ateityje galėtumėte laisvai spręsti dėl sau likusio turto realizavimo, pagerinimo ir panašiai (pavyzdžiui, butą paliekant vienam, o sodo sklypą ir automobilį kitam; arba butą paliekant vienam, o kitam išmokant pusės buto vertės dydžio kompensaciją). Santuoką nutraukdami bendru sutarimu dėl turto padalijimo ir kitų klausimų sprendžiate patys, tad galite susitarti taip, kaip jums patogu. Atkreiptinas dėmesys, jog, esant tam tikroms įstatymuose numatytoms sąlygoms, teismas gali nukrypti nuo lygių dalių turto padalinimo principo. Pavyzdžiui, sutuoktinis, su kuriuo lieka gyventi vaikai, gali prašyti jam priteisti didesnę turto dalį. Toliau pakalbėsime apie šiuos sutuoktinių turto dalybų apsektus plačiau.

Turto dalybos skiriantis – kaip skiriantis dalinamas sutuoktinių finansinis turtas?

Kaina, mokama už skyrybas, ne vienintelis su finansais susijęs aspektas, kurį svarbu žinoti. Jeigu santuokos metu įsigijote obligacijų ar kitos rūšies vertybinių popierių, sukaupėte finansinę atsargą, pavyzdžiui, santaupas grynais, sutuoktiniams priklausančios turto dalys nustatomos šalių susitarimu arba teismo sprendimu. Dažnai priimamas sprendimas, jog tam tikros rūšies sukauptas turtas atitenka vienam sutuoktiniui, o kitos rūšies – kitam. Dalinant ne grynuosius pinigus, vienam iš sutuoktinių taip pat gali būti sumokama kompensacija, proporcinga kitam sutuoktiniui palikto finansinio turto daliai. Kilus ginčui, gali būti nusprendžiama sukauptą finansinį turtą likviduoti, o gautas iš pardavimo lėšas paskirstyti pagal numatytas turto dalis.

Turto dalybos ir skolos – kas vyksta su sutuoktinių bendromis skolomis skyrybų atveju?

Kalbant apie bendrą turtą taip pat svarbu nepamiršti, kad sutuoktiniai kartu įgyja ne tik turtą, bet ir įsipareigojimus, todėl net ir vieno iš sutuoktinių parašu patvirtinti finansiniai įsipareigojimai, tokie kaip vartojimo kreditai ar lizingai, tampa abiejų sutuoktinių atsakomybe. Skyrybų metu dalinamas ne tik sutuoktinių sukauptas turtas, bet ir skolos. Esant poreikiui, kreditoriai gali pritarti finansinių skolų perkėlimui vienam iš sutuoktinių, tačiau dėl to svarbu laiku susitarti.

Ikisantuokinio turto dalybos – kokios yra sutuoktinio teisės į kito sutuoktinio turtą, įgytą iki santuokos sudarymo?

Bendra sutuoktinių nuosavybe laikomas tik tas turtas, kuris įgyjamas nuo santuokos sudarymo momento, todėl nei prieš santuoką įsigytas automobilis, nei nekilnojamas nei bet koks kitas turtas automatiškai netampa kito sutuoktinio nuosavybe susituokus: skyrybų atveju asmeninis kiekvieno sutuoktinio turtas nėra dalinamas. Taigi Iki santuokos įgytas turtas yra asmeninė kiekvieno sutuoktinio nuosavybė, o kitas sutuoktinis jokių teisių į šį turtą neturi. Išimtis taikoma turtui esančiam šeimos būstu (šeimos gyvenamąja vieta), kadangi tokiu atveju atsiranda šeimos turto teisinis rėžimas. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jeigu yra nepilnamečių vaikų ir jų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su kitu (ne turto savininku) sutuoktiniu, teismas galėtų nustatyti uzufruktą – sutuoktinio teisę naudotis šiuo turtu (gyvenamąja patalpa) iki vaikai sulauks pilnametystės.

Turto dalybos, esant pagerinimui – kaip dalinamas vieno sutuoktinio nuosavybe esantis, bet kito sutuoktinio pagerintas turtas?

Atkreiptinas dėmesys į tai, jog asmeninė nuosavybė gali tapti bendru turtu, kai vienas iš sutuoktinių ženkliai pakelia kito sutuoktinio asmeninės nuosavybės vertę. Šia taisykle pasinaudoti pavyksta nedažnai, kadangi vieno iš sutuoktinių asmeninės nuosavybės pripažinimas bendra sutuoktinių nuosavybe yra sunkiai įrodomas. Įrodinėjant tokį kitam asmeniui priklausančio turto pagerinimą, reikia įtikinti teismą, kad turtas buvo pagerintas ne iš bendro šeimos biudžeto, o iš asmeninių turtą pagerinusiojo lėšų. Dalindami besiskiriančiųjų pagerintą turtą teismai laikosi šių principų: 1) Jeigu turtas, kuris yra vieno sutuoktinių asmeninė nuosavybė, yra iš esmės pagerintas kito sutuoktinio dėka (ar abiejų bendrai), tai jis pripažįstamas abiejų bendru turtu. “Pagerinimas iš esmės” – pavyzdžiui, kapitalinis buto remontas, o ne tik sienų perdažymas. 2) Jeigu turtas, kuris yra vieno sutuoktinių asmeninė nuosavybė, yra šiek tiek pagerintas kito sutuoktinio dėka, tai jis netampa bendru, bet pagerinusiam sutuoktiniui priteisiama kompensacija. Tarkime, jei vyras perdažė žmonos butą, tai vyrui už tai gali būti priteista kompensacija, bet butas liks žmonai. Analogiškai daroma, ir jei vienas sutuoktinis įdėjo daugiau nuosavų pinigų perkant tą daiktą. 3) Jeigu turtas, kuris yra bendra nuosavybė, iš esmės pagerintas vieno sutuoktinių dėka, tai tam sutuoktiniui gali būti priteista didesnė to turto dalis. Tarkime, jei bendras vyro ir žmonos namas buvo rekonstruotas iš vien žmonos paveldėtų pinigų, tai žmonai gali būti priteista ne 50%, bet 75% tokio namo (tikslus procentas priklausys nuo indėlio). Jei turtą pagerino vieno sutuoktinių giminaičiai, tai yra tas pats, kas būtų pagerinęs tas sutuoktinis.

Turto dalybos natūra ne visuomet galimos dėl objektyvių priežasčių – kitų skyrybų turto padalijimo būdų taikymas

Turto padalijimas natūra laikytinas prioritetiniu principu. Kiti, ne natūra, turto padalijimo būdai, gali būti taikomi esant pakankamai rimtam pagrindui, patvirtinančiam padalijimo natūra nepriimtinumą ar negalimumą. Negalimumas yra objektyvus – techniškai neįmanoma konkrečių turto objektų paskirstyti ar turto dalių atskirti (pavyzdžiui, dėl pernelyg mažos priklausančios dalies, nesant izoliuotų patalpų ir techninių sąlygų jas atskirti). Nepriimtinumas vertinamas kaip subjektyvaus pobūdžio aplinkybė – bendraturčių santykiais, jų galimybe objektą bendrai valdyti ir naudoti. Įvertinant pastarąją aplinkybę gali turėti reikšmės, kokios paskirties yra dalijamas objektas, kokie bendraturčių santykiai ir kita.

Turto dalybos nutraukiant santuoką ne visuomet baigiasi lygiomis dalimis – atvejai, kada sutuoktinių turtas gali būti padalintas nelygiomis dalimis

Pažymėtina, jog LR CK 3.123 straipsnyje yra įtvirtintos sąlygos, kada sutuoktinių turtas gali būti padalytas nelygiomis dalimis. Šioje teisės normoje pateikiamų aplinkybių, sudarančių pagrindą nukrypti nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, sąrašas nėra baigtinis. Svarbu, jog teismas, nukrypdamas nuo lygių dalių principo „kitų svarbių aplinkybių“ pagrindu, nustatytų, jog toks nukrypimas yra pagrįstas. Nukrypimas nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo yra pateisinamas, atsižvelgus į nepilnamečių vaikų interesus, vieno sutuoktinio sveikatos būklę ar jo turtinę padėtį arba kitas svarbias aplinkybes. Teismai laikosi nuostatos, kad nukrypimas nuo bendro sutuoktinių turto lygių dalių principo, atsižvelgiant į nepilnamečių vaikų interesus, ir tuo pagrindu skiriant tam iš tėvų, su kuriuo lieka gyventi nepilnamečiai vaikai, didesnę turto dalį, pateisinamas jam tenkančia didesne našta. Nepilnamečio vaiko interesus teismas privalo įvertinti tiek spręsdamas, ar neturi būti nukrypta nuo sutuoktinių bendro turto lygių dalių principo, tiek ir nustatydamas bendro turto padalijimo būdą.

Turto dalybos negalimos, jeigu santuokos metu įgytas turtas yra asmeninis – koks santuokoje įgytas turtas laikomas asmeniniu?

Vis dėlto santuoka neužkerta kelio susituokusiems asmenims įgyti asmeninio turto, kuris, skyrybų atveju, nebūtų dalinamas (pavyzdžiui, pardavus iki santuokos įgytą turtą ir už gautus pinigus nusipirkus kitą turtą; įgijus turtą paveldint, gavus kaip žalos atlyginimą ar dovanų). Tam, kad taip įgytas turtas netaptų bendra sutuoktinių nuosavybe, svarbu jį tinkamai įforminti nurodant, kad turtas yra asmeninė nuosavybė ir kad kitas sutuoktinis neturi jokių pretenzijų į šį turtą.

Turto dalybos skyrybų atveju, sudarius vedybų sutartį

Esant sutuoktinių pasirašytai vedybinei sutarčiai, teismai, spręsdami santuokos nutraukimo bylą ir dalindami sutuoktiniams priklausantį turtą, skyrybų proceso metu toliau ir vadovaujasi būtent šalių pasirašyta vedybine sutartimi. Taigi sutuoktiniai gali iš anksto būti taikiai susitarę, kaip jie ketina pasidalinti turtą skyrybų atveju, taip kartu sutrumpindami ir palengvindami skyrybų procesą. Pažymėtina, kad ikisantuokinis turtas laikomas asmeninė nuosavybė, nebent sudaroma vedybinė sutartis, kurioje sutuoktiniai susitaria dėl visiško turto bendrumo.

Turto dalybos ir skyrybų kaina – kokią reikšmę skyrybų kainai turi sutuoktinių turto dalybos?

Skyrybų kainai nemažą reikšmę turi sutuoktinių turimo turto kiekis ir sutuoktinių bendros pozicijos dėl atitenkančių turto dalių turėjimas. Kuo daugiau turto turi sutuoktiniai ir kuo sunkiau jie sutaria dėl dalybų, tuo ilgiau užtrunka bendros sutuoktinių pozicijos dėl turto padalijimo suderinimas ir teismo reikalaujamų dokumentų parengimas, todėl skyrybų kaina padidėja. Sutuoktinių turimo turto kiekis ypač didelę reikšmę skyrybų kainai turi skyrybų ginčo teisena atveju, kadangi teismui turi būti sumokamas žyminis mokestis, kuris yra skaičiuojamas nuo reikalaujamo priteisti turto vertės. Tačiau šis teismo žyminis mokestis netaikomas, jeigu sutuoktiniai sutinka nutraukti santuoką santuoką bendru sutarimu.

Jeigu turite klausimų, galite susisiekti nurodytais kontaktais.