Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas
Skyrybų advokatai » Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

Ši privatumo politika taikoma, kai asmuo per šią internetinę svetainę pateikia savo asmens duomenis.

Tvarkant asmens duomenis vadovaujamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, taip pat kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, įtvirtintais reikalavimais.

Kokiais tikslais renkami asmens duomenys?

Per internetinę svetainę pateikti asmens duomenys renkami atsakymo pateikimui arba teisinių paslaugų teikimui.

Asmens duomenys renkami tik iš pačio duomenų subjekto. Jūs užtikrinate, kad pateikiate tikslius ir teisingus asmens duomenis ir nepateikiate trečiųjų asmenų duomenų.

Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai

Jūsų pateikti asmens duomenys tvarkomi tik teisės aktuose nustatytais asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijais (pagrindais) ir tik tais tikslais, dėl kurių duomenys buvo gauti.

Asmens duomenys tvarkomi pagal jūsų išreikštą sutikimą. Per internetinę svetainę pateikdami savo asmens duomenis, jūs sutinkate, kad šie asmens duomenys būtų tvarkomi šioje privatumo politikoje nurodytais tikslais.

Kam teikiami jūsų asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys gali būti teikiami tretiesiems asmenims, kai to reikia teisinių paslaugų įvykdymui.

Kiek laiko asmens duomenys saugomi?

Jūsų pateikti asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

Jūsų teisės

Jūs turite teisę prašyti leisti susipažinti su jūsų asmens duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo išreikšta valia duotą sutikimą.

Jūs taip pat turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manote, kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi nesilaikant asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

Visi pranešimai (pretenzijos), susiję su asmens duomenų tvarkymu, pateikiami svetainėje nurodytu elektroniniu paštu. Atsakymai į pranešimus pateikiami tokia forma, kokia gautas pranešimas, ir ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo pranešimo gavimo dienos (šis terminas tam tikrais atvejais gali būti pratęstas dar 2 (dviem) mėnesiams).

Privatumo politikos keitimas

Ši privatumo politika bet kuriuo metu gali būti atnaujinama, todėl siekiant susipažinti su atnaujinimais ir pakeitimais rekomenduojame reguliariai patikrinti šios svetainės turinį.