Esame praktikuojantys Lietuvos advokatūros nariai

Mūsų komandą sudaro praktikuojantys advokatūros nariai, kurie veikia vienam bendram tikslui – savo klientams užtikrinti visapusiškas bei aukščiausios kokybės teisines paslaugas. Advokatai bei advokatų padėjėjai turi laikytis griežtų profesinių taisyklių bei keliamų reikalavimų, todėl atsakingai žiūrime į kiekvieną savo kliento pavestą darbą. Tačiau mūsų teisininkai specializuojasi ne tik šeimos teisėje, todėl gebame spręsti skirtingo pobūdžio bei sudėtingumo teisines problemas. Mūsų komandos nariai teisės srityje pasižymi ilgamete akademine bei praktinio darbo patirtimi, kurią tobulino dirbdami Lietuvos teismuose bei advokatų kontorose. Nors gerai išmanome Lietuvoje veikiančių teisės normų taikymo praktiką, tačiau, prireikus, neapsiribojame tik Lietuvos nacionaline teisės sistema, bet galime vertinti situaciją platesniame teisinio reguliavimo kontekste. Didžiuojamės savo universalumu, kuris neretai padeda sprendžiant nestandartines savo klientų situacijas. Mums rūpi kiekvienas klientas, todėl išsiaiškinę Jūsų poreikius skiriame maksimalų dėmesį Jums bei Jūsų problemai.


Iš LR advokatūros įstatymo

39 straipsnis. Advokatų pareigos

1. Advokatas privalo:

1) sąžiningai atlikti savo pareigas. Advokatas privalo laikytis Lietuvos advokatų etikos kodekso reikalavimų ir elgtis dorai bei pilietiškai;

2) savo veikloje laikytis duotos advokato priesaikos ir įstatymų;

3) saugoti advokato veiklos metu jam patikėtą informaciją ir jos neatskleisti;

4) teismo posėdžio metu dėvėti mantiją;

5) nuolat tobulinti profesinę kvalifikaciją. Advokatų profesinės kvalifikacijos tobulinimą organizuoja Lietuvos advokatūra šios nustatyta tvarka;

6) Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo nustatyta tvarka saugoti advokato veiklos dokumentus;

...

44 straipsnis. Advokato teisės

Advokatas, vykdydamas advokato veiklą, turi teisę:

1) gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų, taip pat registrų, valstybės informacinių sistemų jų turimą ar tvarkomą ir teisinėms paslaugoms teikti reikalingą informaciją, duomenis (įskaitant specialių kategorijų asmens duomenis), dokumentus, jų nuorašus. Advokato kreipimesi turi būti pateikti duomenys, įrodantys prašomų pateikti dokumentų ar jų nuorašų ryšį su teisinių paslaugų teikimu. Advokatui, kuris nepagrindžia, kad prašoma informacija, duomenys, dokumentai ar jų nuorašai yra reikalingi teisinėms paslaugoms teikti, motyvuotai atsisakoma juos pateikti;

2) savarankiškai rinkti teisinėms paslaugoms teikti reikalingus duomenis, kuriuos advokatas gali gauti nesinaudodamas procesinėmis prievartos priemonėmis, t. y. gauti iš asmenų reikalingus dokumentus ar jų nuorašus, ar kitokią teisinėms paslaugoms teikti reikalingą informaciją. Advokato kreipimesi turi būti pateikti duomenys, įrodantys prašomų pateikti dokumentų ar jų nuorašų ryšį su teisinių paslaugų teikimu. Asmenys, pateikę advokatui reikalingus duomenis, turi teisę į būtinų tokios informacijos pateikimo sąnaudų kompensavimą, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus;

3) susipažinti su teismų ir kitų institucijų, nagrinėjančių ginčus ir skundus, praktika, taip pat ir su priimtais įsiteisėjusiais teismų sprendimais, nuosprendžiais, nutartimis ir bylų medžiaga. Jeigu ginčas ar skundas buvo nagrinėjamas uždarame teismo posėdyje, pateikiama susipažinti tik ta bylos medžiaga, kurioje nėra duomenų, dėl kurių skundas ar ginčas buvo nagrinėjamas uždarame teismo posėdyje;

4) daryti bylos, kurioje jis yra atstovas ar gynėjas, dokumentų kopijas, išskyrus bylas, kurios nagrinėtinos uždarame teismo posėdyje;

5) tvirtinti su teisinių paslaugų teikimu susijusių dokumentų nuorašus. Nuorašų tvirtinimo ir registravimo tvarką nustato Lietuvos advokatūra, suderinusi su Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija;

6) naudotis kitomis įstatymų numatytomis teisėmis, susijusiomis su advokato veikla.

34 straipsnis. Advokato padėjėjas

1. Advokato padėjėjas yra fizinis asmuo, kuris šio Įstatymo nustatyta tvarka yra įrašytas į Lietuvos advokatų padėjėjų sąrašą ir rengiasi advokato veiklai.

2. Advokato padėjėjas turi visas šiame Įstatyme nustatytas advokato teises ir pareigas, išskyrus narystę Lietuvos advokatūroje bei proceso įstatymuose nustatytus apribojimus. Advokato padėjėjas turi teisę atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra rašytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkrečioje byloje, o atstovauti kitose institucijose – rašytiniu advokato (praktikos vadovo) sutikimu. Advokato padėjėjas gali atstovauti tik pirmosios instancijos teismuose ir tik po to, kai Lietuvos advokatūra patvirtina jo vienų metų praktikos atlikimo ataskaitą.

Iš Lietuvos advokatų etikos kodekso

4. Nepriklausomumas

4.1. Atlikdamas profesines pareigas, advokatas turi būti visiškai nepriklausomas nuo bet kokios įtakos, ypač tos, kuri gali kilti dėl asmeninių interesų ar išorinio poveikio.

4.2. Advokatas neatsako drausmine tvarka už atliekant profesines pareigas geranoriškai pareikštą nuomonę.

4.3. Advokatui neturi būti taikomos baudžiamosios, administracinės, civilinės, ekonominės arba kitokios sankcijos už veiksmus, kurių jis ėmėsi kliento įsipareigojimams įvykdyti pagal įstatymų ar profesinės etikos reikalavimus.

4.4. Advokatas pagal sutartį turi teisę be jokių apribojimų dalyvauti savo kliento byloje ar jam atstovauti santykiuose su trečiaisiais asmenimis, išskyrus atvejus, kai advokatas yra visiškai ar laikinai išbraukiamas iš Lietuvos praktikuojančių advokatų sąrašo.

5. Konfidencialumas

5.1. Konfidencialumas yra pagrindinė ir svarbiausia advokato teisė ir pareiga. Advokatas turi klientui garantuoti, kad suteikta informacija bus saugoma kaip advokato profesinė paslaptis.

5.2. Advokato profesinę paslaptį sudaro kreipimosi į advokatą faktas, sutarties su klientu sąlygos, kliento suteikta informacija ir pateikti duomenys, konsultacijos pobūdis ir kliento pavedimu advokato surinkti duomenys. Klientas gali leisti advokatui atskleisti tam tikrą informaciją. Konfidencialumo įsipareigojimams senatis netaikoma.

5.3. Advokatas iš savo kolegų, advokato padėjėjų, kitų savo ar advokatų profesinės bendrijos darbuotojų, kitų asmenų, kuriuos pasitelkia teikdamas teisines paslaugas, turi reikalauti laikytis tokių pačių konfidencialumo įsipareigojimų ir už tai atsako.

6. Santykiai su klientais

6.1. Advokatas gali priimti pavedimą kliento interesams ginti ar atstovauti kliento ar jo atstovo pagal įstatymą prašymu. Advokatas gali priimti kitų asmenų pavedimą, kai jie kreipiasi kliento pavedimu ar jo sutikimu arba kai kompetentinga institucija jį paskiria dalyvauti byloje.

6.2. Jeigu kliento pavedime yra aplinkybių, kurios advokatui kelia abejonių dėl kliento tapatybės ar įgaliojimų, advokatas privalo patikrinti tapatybę ir įgaliojimus.

6.3. Advokatas, įsitikinęs, kad kliento reikalavimai arba atsikirtimai aiškiai nepagrįsti (nėra teisinės pozicijos), gali jam patarti nesiimti procesinių veiksmų, taip pat manydamas, kad kliento reikalavimai yra susiję su teisine rizika, privalo jį įspėti apie ją ir galimus tokių konsultacijų įgyvendinimo padarinius.

6.4. Abejodamas ieškinio arba atsikirtimo pagrįstumu, advokatas gali priimti tokį pavedimą, bet privalo klientui išaiškinti, kad jo reikalavimai gali būti nepatenkinti.

6.5. Advokatas neturi kliento iš anksto užtikrinti, kokia bus bylos baigtis, bet turi teisę vertinti bylos sėkmės galimybes.

6.6. Advokatas privalo konsultuoti, ginti klientą ar jam atstovauti sąžiningai, rūpestingai ir protingai.

6.7. Advokatas neturi priimti pavedimų, jeigu žino ir supranta, kad nesugebės jų tinkamai ar laiku atlikti.

6.8. Advokatas gali atsisakyti kliento tik dėl svarbių priežasčių. Naudodamasis savo teise atsisakyti bylos ar kito pavedimo, jis privalo elgtis taip, kad klientas galėtų laiku susirasti kitą advokatą.

6.9. Nors baudžiamosiose bylose yra savarankiškas proceso dalyvis, advokatas negali be kliento žinios pasirinkti bet kokios gynybos pozicijos. Jis turi tartis su klientu ir atsižvelgti į jo samprotavimus ir argumentus.

6.10. Jeigu klientas prisipažįsta kaltas, advokatas, įvertinęs visus byloje esančius įrodymus ir padaręs tokią pačią išvadą, ginamojoje kalboje išanalizuoja visas kliento atsakomybę lengvinančias aplinkybes.

6.11. Kai klientas prisipažįsta kaltas, advokatas, išstudijavęs visus byloje esančius įrodymus ir padaręs išvadą, kad kliento kaltė neįrodyta arba kelia abejonių, turi laikytis savarankiškos, nuo kliento nepriklausomos, pozicijos.

6.12. Klientui neigiant savo kaltę, advokatas, susipažinęs su byla ir pagrįstai manydamas, kad kliento kaltumui pagrįsti pakanka įrodymų, neturi šio įtikinėti prisipažinti kaltu, nes kaltę ar nekaltumą nustato tik teismas. Klientui, kuris nesutinka su advokato pasirinkta pozicija, šis privalo išaiškinti galimybę atsisakyti advokato paslaugų.

6.13. Jeigu klientas prisipažįsta kaltas, advokatas, įvertinęs visus įrodymus ir pagrįstai manydamas, kad kliento veiksmuose yra kitos, lengvesnės nusikalstamos veikos požymių, turi jam tai paaiškinti. Klientui, nesutinkančiam su advokato nuomone ir argumentais bei pasirinkta gynyba, advokatas privalo paaiškinti galimybę atsisakyti advokato paslaugų.

6.14. Advokatas visada turi patarti klientui mėginti taikiai susitarti arba nurodyti alternatyvius ginčo sprendimo būdus.

© Visos teisės saugomos - skyrybu-juristai.lt

 .